Rodzaje polis na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie takie jest zawierane na dokładnie określony okres. Gwarantowana suma ubezpieczenia jest wypłacana jedynie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Takie ubezpieczenie jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które pragną ubezpieczyć swoje życie tylko na określony czas lub do określonego wieku (najczęściej na okres terminowych zobowiązań finansowych) oraz osób, które chcą oddzielić zabezpieczenie życia od produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych.
Ubezpieczenie na życie i dożycie

Umowa tego typu gwarantuje wypłatę sumy ubezpieczenia nie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale również i wtedy, gdy dożyje on końca okresu odpowiedzialności (na konstrukcji tej opartych jest wiele różnorodnych produktów, m.in. polisolokaty i ubezpieczenia strukturyzowane). To oferta głównie dla osób, które poza ochroną życia poszukują również atrakcyjnej formy oszczędzania. Często produkty takie wykorzystywane są również jako jeden z elementów zabezpieczenia finansów na okres po zakończeniu aktywności zawodowej.

Ubezpieczenia posagowe

Głównym celem takiego ubezpieczenia jest finansowe zabezpieczenie przyszłości dziecka poprzez zapewnienie mu wypłaty zgromadzonych środków w określonym momencie w przyszłości (np. jako kapitał pozwalający na podjęcie studiów wyższych). Ubezpieczenie pozwala także na zapewnienie dziecku finansowego bezpieczeństwa w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej (w momencie wyznaczonym przez osobę zawierającą ubezpieczenie dziecko otrzyma świadczenie nawet wtedy, kiedy składki nie są już opłacane ze względu na wcześniejszą śmierć osoby ubezpieczonej). Właścicielem polisy jest najczęściej rodzic, jednak w przypadku niektórych ubezpieczeń posagowych, polisę kupić mogą również krewni (np. dziadkowie, rodzice chrzestni) lub przyjaciele rodziny.
Ubezpieczenia na życie powiązane z funduszami kapitałowymi

Celem takich ubezpieczeń jest przede wszystkim umożliwienie lokowania środków w wyselekcjonowanych funduszach inwestycyjnych (oferta funduszy zależy od konkretnego produktu) z jednoczesnym uwzględnieniem korzyści podatkowych, jakie umożliwia forma prawna umowy ubezpieczenia na życie (zwolnienie z tzw. podatku Belki). Warto zaznaczyć, że wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci jest z reguły znacznie niższa niż ma to miejsce w przypadku tzw. tradycyjnych ubezpieczeń. Najczęściej jest ona jednak powiększana o stan rachunku, który uda się zgromadzić w okresie ubezpieczenia. Składka może być opłacana jednorazowo lub też regularnie.

Nie ma osoby, która mogłaby powiedzieć, że nie potrzebuje ubezpieczenia swojego życia. Staje się ono wyjątkowo ważne, gdy w rodzinie są dzieci lub w sytuacji, gdy na utrzymanie jej członków pracuje zawodowo jedna osoba. Śmierć rodziców lub jedynego żywiciela rodziny każdorazowo może wiązać się z problemami finansowymi pozostałych członków rodziny.
Ubezpieczenie na życie jest także bardzo ważne dla osoby, która wprawdzie osiągnęła wiek emerytalny, ale nadal prowadzi intensywne życie zawodowe (np. specjalisty w swojej branży, twórcy, właściciela firmy, adwokata, profesora wyższej uczelni).
Bardzo często polisy na życie oferowane są pracownikom przez zakłady pracy. Są to tzw. ubezpieczenia grupowe na życie. Warto zawrzeć taką umowę z TU, gdyż stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie dla uposażonych. Najczęściej ubezpieczenie zawierane jest na jeden rok, po upływie którego jest ona przedłużana. Może się zdarzyć, że pracownicy mogą płacić różne składki. Wynika to z oceny ryzyka dokonywanego przez TU. Ubezpieczenia grupowe mogą obejmować także pracowników zrzeszonych w organizacjach, stowarzyszeniach czy związkach zawodowych oraz klientów banku.

Ubezpieczenia dodatkowe

Choć podstawowym zadaniem polisy na życie jest zabezpieczenie przed spadkiem poziomu życia po śmierci ubezpieczonego, zawierają one także kilka dodatkowych funkcji, np.
•    Ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Dzięki tej opcji uposażonemu wypłacona zostanie wyższa kwota odszkodowania.
•    Dodanie do polisy ubezpieczenia zobowiązującego TU do wypłaty odszkodowania w przypadku trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. 
•    Klauzula zobowiązująca TU do przejęcia na siebie obowiązku płacenia składki na wypadek niezdolności do pracy. To ubezpieczenie ma dwa warianty: w pierwszym TU przejmuje płacenie składek tylko w przypadku trwałego inwalidztwa, w drugim także w sytuacji, gdy ubezpieczający traci możliwości wykonywania pracy w swoim zawodzie.


Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin. Oferujemy umowy dodatkowe zabezpieczające pracownika i jego rodzinę,  dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Nowoczesne ubezpieczenie grupowe zadowoli każdego pracownika i może być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego.

Korzyści z wdrożenia grupowego ubezpieczenia na życie:

Grupowe ubezpieczenie na życie  podnosi atrakcyjność warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poprzez wprowadzenie dodatkowego pakietu świadczeń.

 • zapewnia pomoc finansową pracownikom i ich rodzinom w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych
 • pomoc w tworzeniu stabilnej, lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej,
 • skonstruowanie skutecznego narzędzia zarządzania kadrami,
 • podniesienie atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy oraz spowodowanie zmniejszenia fluktuacji kadr,
 • możliwość wprowadzenia systemu motywującego najlepszych pracowników do związania się z firmą na długie lata,
 • możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej (par. 93 Kodeksu Pracy),
 • możliwość wliczenia płaconych przez pracodawcę składek w koszt uzyskania przychodu.

Co zapewnia to ubezpieczenie?

 • Zakres ubezpieczenia dostosowany do potrzeb i możliwości osób przystępujących do umowy.
 • Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe dot. zdrowia pracownika.
 • Możliwość objęcia ochroną rodziny pracownika.
 • Możliwość zmiany charakteru ubezpieczenia na inwestycyjny i oszczędzania na przyszłość w ramach umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 • Możliwość elastycznego kształtowania polityki socjalnej wobec pracowników.
 • Brak konieczności badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godz. na dobę na całym świecie
 • Możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.
Jak rozliczyć ubezpieczenie grupowe:

Coraz więcej firm stosuje ubezpieczenia grupowe jako benefit pracowniczy. Pomimo że finansowe przez pracodawcę „grupówki” wiążą się z wydatkami dla firmy, to warto pamiętać, że można je rozliczyć. Jak to zrobić?

Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych wydatki poniesione z tytułu ubezpieczenia pracowników mogą być rozliczone jako koszty uzyskania przychodu. wyłącznie w odniesieniu do umów na życie, chorobowych i wypadkowych*. Ponadto, uprawnionym do otrzymania świadczenia nie może być pracodawca, a po drugie - umowa ubezpieczenia przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono), musi wykluczać wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, bądź z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie oraz możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy. Należy jednak pamiętać, że składka opłacana przez pracodawcę jest dla pracownika przychodem i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

- Z punktu widzenia pracodawcy oferowanie benefitów dla pracowników jest korzystne nie tylko patrząc przez pryzmat kapitału ludzkiego, ale także na preferencyjne warunki rozliczania podatkowego.

Oprócz wliczenia polisy w koszty uzyskania przychodu, firmy mogą korzystać również z innych korzyści ubezpieczeń grupowych. Zgodnie z art. 93 § 7 kodeksu pracy, jeśli pracodawca opłaca składkę na ubezpieczenie na życie pracownika to może zostać zwolniony z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej. Jest to świadczenie finansowe, które pracodawca wypłaca członkom rodziny pracownika, gdy jego śmierć nastąpiła na przykład w czasie trwania stosunku pracy. Jeśli wysokość odszkodowania jest mniejsza od odprawy pośmiertnej to pracodawca ma obowiązek wypłacić rodzinie jedynie różnicę między tymi świadczeniami.

*Dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej*. (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858).